Barion Pixel

bögrék,csészék

Vázák, kaspók

Kerámia szettek

Szilkék, kiöntők

Tálak , tálkák

Akciós

Magamról Hogyan készül? Szállítás és fizetés Kapcsolat Szolgáltatások Adatvédelmi tájékoztató Általános szerződési feltételek

Adatvédelmi nyilatkozat


Hatályos: 2022. április 01.-visszavonásig

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Adatkezelési tájékoztató”) az SÓSTÓ Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.: Cg.: 15-09-072495; a továbbiakban: „Adatkezelő”) által, https://www.agyagoslany.hu internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül megvalósuló – akár a Honlap meglátogatásával, vagy az oldal által nyújtott szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos – adatkezelésének, így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának, és felhasználásának jellemzőit mutatja be.

1.) BEVEZETÉS
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adja.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: https://www.agyagoslany.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://agyagoslany.hu/@/adatvedelmi-nyilatkozat
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

1.1) AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

A szolgáltató neve: SÓSTÓ Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 9. I. em. 1.
A panaszügyintézés helye: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő Fürdő utca 16/ D
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikuslevelezési címe: info@agyagoslany.hu
A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Cg.: 15-09-072495
A szolgáltató adószáma: 14251436-2-15
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve / engedélyező hatóság és engedély szám (ha van):
Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
A szolgáltató telefonszáma: +36309117302

2.) FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A jelen Adatkezelési tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a GDPR. 4. cikkben meghatározott értelmező rendelkezések fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.3.) A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

Az Adatkezelő az adatkezelését úgy határozza meg, illetve azt úgy alakítja ki, hogy az a GDPR-ban rögzített alapelveknek – jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, az adattakarékosság és pontosság, a korlátozott tárolhatóság, valamint integritás és bizalmas jelleg, valamint az elszámoltathatóság elvének – maradéktalanul megfeleljen. Erre tekintettel a Adatkezelő az általa felvett, gyűjtött, tárolt (kezelt) személyes adatokat kizárólag az alább részletezett egyértelmű és jogszerű célokból, a meghatározott jogalapra tekintettel, a feltűntetett ideig kezeli.
A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

g) Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).


4.) ADATKEZELÉSEK

Adatkezelés jogalapjai általánosságban
Az Adatkezelő adatkezelésének jogalapja jellemzően az érintett hozzájárulása, esetlegesen az érintettel kötött szerződés teljesítése, annak előkészítése, illetve a Adatkezelő jogos érdeke, kivételes esetben jogszabályi előíráson alapuló kötelező adatkezelés. Az alábbi felsorolás röviden összegezi az egyes adatkezelési jogalapokat, míg az egyes adatkezelésekre vonatkozó konkrét jogalapokat jelen Adatkezelési tájékoztató 4.1) - 4.8) pontja tartalmazza.

Hozzájárulás, mint jogalap
A hozzájáruláson alapuló adatkezelésre csak akkor kerül sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett – nyilatkozattal önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a személyes adatainak kezeléséhez. Az érintett hozzájárulását a Honlap különböző felületein megtalálható jelölőnégyzetekben elhelyezett pipával adhatja meg. Az adott adatkezeléshez való hozzájárulás megadása egyben azt is jelenti, hogy az érintett elolvasta, és megértette jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és az itt megadott tájékoztatás alapján hozzájárul az Adatkezelő adatkezeléséhez. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Szerződés teljesítése, mint jogalap
Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése lesz amennyiben az érintett a Honlapon keresztül vásárol a Adatkezelőtől, melyet követően a Adatkezelő és az érintett között létrejön a szerződés.

Jogos érdek, mint jogalap
Az Adatkezelő a jogos érdeke alapján jogosult kezelni a személyes adatokat, ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Kivételt képez ez alól, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. Az adatkezelés jogszerűségének vizsgálatához a Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet folytat le, mely során az adatkezelés céljának szükségességét és az érintettek jogainak és szabadságainak arányos mértékű korlátozását vizsgálja és megfelelően alátámasztja.

Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés
Jogszabályon alapuló adatkezelés alapján valamely jogszabály kötelezően előírja a Adatkezelő számára valamely adatok felvételét, valamint azok tárolásának időtartamát.

Adatbiztonság
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról és azok megfelelő kezeléséről. A Adatkezelő biztosítja, hogy az adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési lépéseket, amelyek biztosítják, hogy kezelt adatok megfelelő védelemben részesüljenek. Ennek keretén belül megteszi a tőle észszerűen elvárható azon intézkedéseket, melyek megakadályozzák a jogosulatlan hozzáférést, felhasználást megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést vagy megsemmisítést, valamint a véletlen megsemmisülést és sérülést, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válást. Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Az Adatkezelő vállalja, hogy az érintettek személyes adatai csak olyan címzett (harmadik személy, vagy adatfeldolgozó) számára kerülnek továbbításra, akik szintén ezen elveket szem előtt tartva kezelik a számukra átadott vagy továbbított személyes adatokat. Az Adatkezelő az érintettek adatait nem értékesíti.

4.1) WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ ÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Felhasználói név Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Titulus, vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz, a szabályszerű számla kiállításához, az elállási jog gyakorlásához szükséges.
E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és cím, adószám A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztrációkori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

2. Az érintettek köre: A webshopban vásárló regisztrált és nem regisztrált valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli, kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgári jogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett kérelem alapján.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő értékesítő, marketing, webshopot kezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

- postai úton: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő Fürdő utca 16/ D
- e-mail útján info@agyagoslany.hu
- telefonon: +36309117302

7. Az adatkezelés jogalapja:

7.1. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,

7.2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.

7.3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

7.4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

8. Tájékoztatjuk, hogy

• az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.
• köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
• Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

4.2) COOKIE-K (SÜTIK) KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A cookie-k (sütik) egyedi számítógép-, illetve készülékazonosítót, profilinformációkat tárolnak. A sütik egyedi számsorból állnak, és elsősorban a számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgálnak. A cookie-k így a Honlapra látogató érintett személyek azonosítására nem minden esetben alkalmasak, azonban alkalmasak a látogató által használt számítógép, készülék azonosítására, felismerésére. Ezek a Honlap látogatásakor elhelyezésre kerülhetnek a Honlap látogatói által a Honlap látogatásához használt számítógépen, készüléken. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói élmény növelésére. A cookie-k között állandó, vagy nyomkövető, valamint csak egy munkamenethez kapcsolódó cookie-k is vannak. Az állandó cookie-k teszik lehetővé, hogy a Honlap emlékezzen a Honlapot többször felkereső látogatóra és annak preferenciáira, beállításaira. Az egy munkamenethez kapcsolódó cookie-k azt segítik elő, hogy a Honlap egy látogatás alkalmával felismerje a Honlap látogatóját a lapok közötti váltogatások során is, azonban ezen cookie-k a Honlap elhagyásakor lejárnak.
1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

3. Az érintettek köre: A Honlapot látogató valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés
időtartama Kezelt adatkör
Munkamenet sütik (session)
2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése és
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja A vonatkozó
látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

Állandó vagy mentett sütik 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése és
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja Az érintett törléséig
Statisztikai sütik 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése és
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 1 hónap-2 évig

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához az Adatkezelőnek feltétlenül szüksége van.

9. Felhasználók által leginkább használt böngészők lehetővé teszik annak beállítását, amely szerint mely cookiekat kell menteni és lehetőség van arra, hogy bizonyos cookiek újra törlésre kerüljenek. Abban az esetben, amennyiben az érintett a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, azt eredményezheti, hogy a weboldal minden funkciója nem használható teljes egészében. Amennyiben az érintett nem kívánja, hogy a Honlap használatával kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is) cookie-k gyűjtsék és dolgozzák fel, ezt meg kívánja akadályozni, akkor letöltheti és telepítheti a következő linken elérhető böngésző plug-int:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításait az alábbi linkek tartalmazzák:
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Opera: https://help.opera.com/en/presto/browser-behavior/#cookies
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT2012654.3) GOOGLE ADS HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS KONVERZIÓKÖVETÉS

1. A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
4. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
6. Ha az érintett nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután az érinett nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

4.4) A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételesesetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

4.5) HÍRLEVÉL KÜLDÉSSEL ÉS DIREKTMARKETING TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az ügyfelek igényeinek minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében az adatkezelő az érintett előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján közvetlen ajánlatadási, illetve informális céllal e-maileket, valamint hírleveleket küld az érintetteknek. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz.

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

2. Továbbá az érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Adatkezelő minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Titulus, név, e-mail cím. Azonosítás, a hírlevélre/akciós kuponokra való feliratkozás lehetővé tétele. Az érintett hozzájárulása,
6. cikk (1) bekezdés a) pontja.
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő értékesítő és marketing, webshopot kezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

- postai úton: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő Fürdő utca 16/ D
- e-mail útján info@agyagoslany.hu
- telefonon: +36309117302

11. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

12. Tájékoztatjuk, hogy

• az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.
• köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
• a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

4.6) KÖZÖSSÉGI OLDALAKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

1. Az adatgyűjtés ténye és a kezelt adatok köre:
Facebook/ Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
2. Az érintettek köre
Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/ Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram közösségi oldalakon, és kedvelte a weboldalt.
3. Az adatgyűjtés célja:
A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve kedvelése és népszerűsítése, látogató által felmerülő kérdések megválaszolása.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.4.7) PANASZKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint fogyasztónak minősülő vásárló, ügyfél érintett az Adatkezelő szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban panaszt terjeszthet elő a Adatkezelőnél. Az Adatkezelő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírtak szerint kezeli, és a megadott határidőn belül tájékoztatja a fogyasztót a panasz kivizsgálásának eredményéről. Az érintett panaszát szóban, így különösen telefonos ügyfélszolgálat által, vagy írásban (e-mail, illetve papír alapú panasz) is előterjesztheti.
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Titulus,vezeték-és keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás. 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.
E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás.
Számlázási név és cím Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

2. Az érintettek köre: A webshopon vásárló minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.
4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő értékesítő, marketing, webshopot és ügyfélszolgálati munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

- postai úton: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő Fürdő utca 16/ D
- e-mail útján info@agyagoslany.hu
- telefonon: +36309117302


7. Tájékoztatjuk, hogy

• a személyes adat szolgáltatása szerződéses és jogi kötelezettségen alapul.
• a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
• köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

4.8) EGYÉB ADATKEZELÉSEK

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

5. A Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5.) PROFILALKOTÁS

Az Adatkezelő hozzájárulás alapján profilalkotást abból a célból, hogy a fogyasztói igényeknek és érdeklődési körnek megfelelően kialakított ajánlatokkal szolgálhasson az fogyasztók részére. Az ajánlatokat az Adatkezelő hírlevélen keresztül juttathatja el, e-mailben, vagy a weboldalon jelenítheti meg. Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat a felhasználóhoz fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére elemzésére, vagy előrejelzésére használják.

6.) ADATTOVÁBBÍTÁS ÉS SZEMÉLYES ADATOK KÖZLÉSÉNEK CÍMZETTJEI
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésével felhatalmazást kaptak. A harmadik fél adatkezelők a saját nevükben, saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően kezelik a továbbított adatokat.
Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli. Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el. Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen. Az adatkezelő az informatikai háttár biztosítására tárhely-Adatkezelőt, a megrendelt termékek kiszállítására futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vehet igénybe. Címzettnek, harmadik személynek, adattovábbítás abban az esetben történik, ha az érintettet előre tájékoztatjuk az esetleges címzettről és ezt követően ehhez a címzett előzetesen hozzájárul, vagy azt egyébként jogszabály írja elő.
7.) EGYES ADATFELDOLGOZÓK
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység adatfeldolgozó megnevezése, elérhetősége Kezelt adatok köre Érintettek Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama, adatok törlésének határideje Jogalap
Tárhelyszolgáltatás Menyhért Gábor
Makeweb az érintett által megadott valamennyi személyes adat weboldalt használó valamennyi érintett weboldal megfelelő működése, elérhetősége Az adatkezelő és a tárhely-Adatkezelő közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-Adatkezelő felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja
2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3)
Online Fizetés OTP Mobil Szolgáltató Kft. 1093 Budapest, Közraktár u. 30.-32.
név, cím, számlázázási és szállítási adatok a webshopban online fizetést választók Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése) Az online fizetés lebonyolításáig tart.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
Szállítás: STYLO Ép- Gép Kft. (4400, Nyíregyháza, Kerek út 6.sz.: Adószám: 13906449-2-15) Cg.: 15-09-071307. név, cím, számlázázási és szállítási adatok a házhozszállítást kérők valamennyien megrendelt termékek házhozszállítása A házhozszállítás lebonyolításáig tart. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
Szállítás :STYLO Ép- Gép Kft. név, cím, számlázázási és szállítási adatok a házhozszállítást kérők valamennyien megrendelt termékek házhozszállítása A házhozszállítás lebonyolításáig tart. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
Webfejlesztés, karbantartás Menyhért Gábor
makeweb.hu az érintett által megadott valamennyi személyes adat weboldalt használó valamennyi érintett weboldal megfelelő működése, elérhetősége Az adatkezelő és a tárhely-Adatkezelő közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-Adatkezelő felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja
2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3)
Könyvelés : Kovács Gábor 4400 Nyíregyháza Bocskai út 9 1/1
Az adatfeldolgozók felsorolása nem teljes körű, az adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

8.) AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az Adatkezelő fokozott figyelmet fordít arra, hogy a GDPR 12. - 23. cikkeiben meghatározott érintetti jogok érvényesítése megfeleljen a jogszabályi követelmények és az érintettek elvárásinak. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint jogosult arra, hogy hozzáférjen a GDPR 15. cikkében meghatározott információkhoz, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. Az Adatkezelőnek törekednie kell arra, hogy az érintettnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. Az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelem előterjesztése esetén az Adatvédelmi tisztviselő kezeli és teljesíti a kérelmeket, vagy intézkedik a kérelmek teljesítéséről. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Az Adatkezelő a jogok gyakorlásával kapcsolatban tett intézkedéseiről szóló tájékoztatást és intézkedést (például a dokumentumok rendelkezésre bocsátását is) díjmentesen köteles biztosítani az érintett számára. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.


1. A tájékoztatás és hozzáférés joga
A GDPR 13. cikkében foglalt kötelezettségnek megfelelően a Adatkezelő köteles – amennyiben a személyes adat az érintettől származik a személyes adatok megszerzésének időpontjában – az adatkezelésre vonatkozó alábbi információkat érintettek rendelkezésére bocsátani:
a) az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
e) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
f) az érintett azon jogáról szóló tájékoztatás, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
g) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
h) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
i) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, a Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a fenti információkat, valamint azokon túlmenően a GDPR 14. cikkének értelmében az alábbi információkat:
a) az érintett személyes adatok kategóriái;
b) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
c) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg a Adatkezelő a tájékoztatást:
a) a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor köteles megtenni.

Nem kell eleget tenni a fent írt tájékoztatási kötelezettségnek, amennyiben:
 az érintett már rendelkezik az e pontokba foglalt információkkal,
 a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne,
 az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy a hatályos magyar jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről is rendelkezik vagy
 a személyes adatoknak valamely uniós vagy a hatályos magyar jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján bizalmasnak kell maradnia.

Az érintett hozzáférési joga – a GDPR 15. cikkében meghatározottakkal összhangban – az alábbi információk rendelkezésre bocsátására terjed ki:
 adatkezelés céljai;
 érintett személyes adatok kategóriái;
 azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;
 személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 érintett jogai a személyes adatok kezelése körében;
 az adatok forrása, amennyiben nem az érintettől gyűjtötték őket;
 automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

2. A helyesbítéshez való jog

A valóságnak nem megfelelő adatot a Adatkezelő – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti és azzal egyidőben írásban tájékoztatja az érintettet a helyesbítés tényéről és időpontjáról. Arra az időtartamra, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülnek a jelen tájékoztató 5.8 pontjának megfelelően. Amennyiben az érintett személyes adatának helyesbítését kéri és nem áll rendelkezésre a személyes adat, amelyre a már kezelt adatot helyesbíteni kell, hiánypótlásra hívja fel az Adatkezelő az érintettet. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
3. A törléshez való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatot, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapult, az érintett kéri az adatok törlését (visszavonja a hozzájárulását) és nincs más adatkezelési jogalap.
Az Adatkezelő törli továbbá a személyes adatokat, amennyiben:
 már nincs szükség a személyes adatokra;
 az érintett a GDPR 21. cikkének megfelelően tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen;
 a személyes adatok kezelése jogellenes;
 jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése.

Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető,
a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy
c) ha közérdekű archiválás céljából, vagy
d) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
e) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A személyes adatot az Adatkezelő olyan módon törli, hogy helyreállítása többé ne legyen lehetséges. Amennyiben az érintett olyan személyes adatot kíván töröltetni, amely hiányában az érintett és a Adatkezelő közötti jogviszony nem tartható fenn, a jogviszony megszűnik. Erről azonban a törlés előtt a Adatkezelő tájékoztatja az érintettet és amennyiben törlési kérelmét fenntartja, a törlés megtörténik. A törlési kérelem fenntartásának minősül, ha a tájékoztatás kézbesítésétől számított 3 napon belül az érintett törlési kérelmét nem vonja vissza. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérelmezheti Adatkezelőnél a rá vonatkozóan tárolt személyes adatok megjelölését jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:
 az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra a Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését;
 az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést a Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.
Amennyiben a személyes adat kezelését a Adatkezelő korlátozza, az ilyen személyes adatot a korlátozás időtartama során - a tárolás kivételével - csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve a valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Amennyiben az adatkezelés korlátozását a Adatkezelő feloldja, a korlátozás feloldását megelőzően a korlátozás feloldásának tényéről írásban tájékoztatja azt az érintettet, akinek a kérésére a korlátozás megtörtént, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
A Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról a Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.
6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:
 az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bekezdés a) pont] és
 az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett kérelmezheti továbbá az Adatkezelőtől, hogy az általa kezelt személyes adatokat egy másik, az érintett által egyértelműen megjelölt Adatkezelőnek továbbítsa.
E pontba foglalt jog nem illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, valamint, ha ez a jog hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.
7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű feladat végrehajtására vagy jogos érdekre hivatkozó jogalapon alapuló kezelése ellen. Vagyis abban az esetben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja
 a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.
Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, az Adatkezelő adatvédelmi felelőse dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.
8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
• Érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
• Az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

9. Észrevételei, panaszait az alábbi módon jelezheti:

- postai úton: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő Fürdő utca 16/ D
- e-mail útján info@agyagoslany.hu
- telefonon: +36309117302

9.) INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

10.) AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

11.) AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
• az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
• az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
• a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

12.) ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az GDPR 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

13.) FELÜLVIZSGÁLAT KÖTELEZŐ ADATKEZELÉS ESETÉN

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

14.) PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11,
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az Adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető tőle sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár bekövetkezése a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethető vissza.

15.) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
- 2011. évi CXII. törvény – az információs érintettrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követel

Iratkozz fel hírlevelemre és értesülj azonnal az egyedi ajánlatokról!

Kosár

Nettó

- Ft

Összesen

- Ft

A kosara üres.

Kosárban